AVG en Privacy verklaring

1: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje te Slochteren verwerkt persoonsgegevens, hierbij moet u denken aan adresgegevens voor het leveren van offertes en diensten. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje houd zich niet bezig met bijzondere of strafrechtelijke gegevens.

2: GRONDSLAGEN; HEBBEN WIJ RECHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

Ja, Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje mag gewone persoonsgegevens verwerken omdat we aan tenminste 1 van de 7 grondslagen van de AVG voldoen. Wij voldoen aan de grondslag “Toestemming” en de grondslag “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.

Wij verwerken geen bijzonder of strafrechtelijke gegevens omdat wij hier niet toe bevoegd zijn en hier ook geen baad bij hebben.

3: TOESTEMMING

Wij zullen alleen uw gegevens (NAW, telefoonnummer en emailadres) bij u opvragen (mondeling of schriftelijk) voor het leveren van onze offertes, diensten, facturering, donaties of op een andere wijze om een overeenkomst met u uit te voeren. Indien wij u gegevens willen gebruiken voor promotionele activiteiten, zullen wij u hier schriftelijk toestemming voor vragen.

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tbokje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4: HEBBEN WIJ EEN FUNCTIONARIS GEGEVENSVERWERKING?

Nee, Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft geen functionaris gegevensverwerking nodig omdat we geen overheidsinstantie of overheidsorgaan zijn, geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken en geen regelmatige of stelselmatige observaties doen.

5: DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje houd zich niet hoofdzakelijk bezig/beoordeeld geen mensen op basis van persoonskenmerken, we nemen niet hoofdzakelijk/geen automatische beslissingen met rechtsgevolgen, we doen niet stelselmatige of grootschalige monitoring, we verwerken geen gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard, we verwerken niet op grote schaal persoonsgegevens, we hebben geen gekoppelde databases, we verwerken geen gegevens van kwetsbare personen en we gebruiken geen (nieuwe) technologieën om gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Wij zijn geen Dato Protection Officer nodig en hoeft geen DPIA uit te voeren.

6: PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft haar producten, diensten en systemen standaard privacy vriendelijk. Bij bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier vragen wij niet meer gegevens dan wij strikt noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige en klantvriendelijke afhandeling. Daarbij heeft onze website een SSL-certificaat om o.a. privacy gevoelige informatie met een versleutelde verbinding te versturen.

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje bewaard de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de afhandeling van onze offertes, diensten, facturering, donatie of op een andere wijze om een overeenkomst met u uit te voeren. Indien wij u gegevens willen gebruiken voor promotionele activiteiten, zullen wij u hier schriftelijk toestemming voor vragen. Betreft de facturering houden wij ons aan het wettelijke termijn welke staat voor de fiscale bewaarplicht.

Op het moment dat u contact opneemt met Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje via de mail of het contactformulier, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje doet aan dataminimalisatie door niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk. Omdat wij niet meer als NAW, email en telefoonnummer verwerken hoeven wij de gegevens niet gescheiden te bewaren.

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft een privacy beleid, deze is te vinden op de website en op te vragen bij Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje

7: HEBBEN WIJ EEN FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING?

Nee, Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming. Gezien wij geen 250 of meer medewerkers in dienst hebben, persoonsgegevens incidenteel verwerken, onze persoonsgegevens geen risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de personen waarvan wij de persoonsgegevens verwerken en geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens bevatten. Uiteraard zijn alle bestuursleden op de hoogte van deze AVG. (Harjo?) ziet er op toe dat de bestuursleden naar de AVG en Privacyverklaring handelen.

8: HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tbokje.nl

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje beschermt persoonsgegevens doormiddel van een actuele virusscanner, wachtwoorden en SSL-certificering. Daarbij geven wij niet zonder toestemming gegevens aan derden. Denk hierbij aan ook aan de usb-sticks, computers en telefoons van de bestuursleden die persoonsgegevens verwerken.

Verder maakt Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje gebruik van de service van YourHorsting voor het hosten van de website en mailadres. Dit betekend dat de website en back-ups van de website en als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van YourHosting.

9: MELDPLICHT DATALEKKEN

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje houd zich aan de onderstaand tabel voor het melden van datalekken. Bij datalekken melden wij dit binnen 72 uur na ontdekking bij het CBP en/of betrokkenen.

10: VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft tot op heden geen verwerkingsovereenkomsten nodig.

11: LEIDENDE TOEZICHTHOUDER

Zodra een organisatie meerdere vestigingen in eerdere EU-staten heeft is een leidende toezichthouder verplicht. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft één vestiging, gevestigd in Nederland. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje heeft om deze reden geen leidende toezichthouder nodig.

Privacy Verklaring
Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje, gevestigd aan Slochterveldweg … 9621 TD Slochteren, met postadres Noorderweg 5 9621 BM Slochteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje
www.tbokje.nl

Bezoekadres:
Slochterveldweg … (i.v.m. nieuwbouw locatie is er nog geen huisnummer bekend)
9621 TD Slochteren

Postadres:
Noorderweg 5
9621 BM Slochteren

Harjo Nijboer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje hij is te bereiken via info@tbokje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres
(In de toekomst verwerken wij mogelijk ook bankgegevens, denk hierbij aan donaties, automatische incasso’s, zodra dit van toepassing is passen we deze privacyverklaring aan.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@’tbokje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/bestuurder van Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje bewaard de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de afhandeling van onze offertes, diensten, facturering, donaties of op een andere wijze om een overeenkomst met u uit te voeren. Indien wij u gegevens willen gebruiken voor promotionele activiteiten, zullen wij u hier schriftelijk toestemming voor vragen. Betreft de facturering houden wij ons aan het wettelijke termijn welke staat voor de fiscale bewaarplicht.

Op het moment dat u contact opneemt met Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje via de mail of het contactformulier, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Verder maakt Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje gebruik van de service van YourHorsting voor het hosten van de website en mailadres. Dit betekend dat de website en back-ups van de website en als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van YourHosting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tboke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting KinderTuinBoerderij ‘t Bokje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tbokje.nl

Met het ondertekenen van dit document verklaren de bestuursleden van Stichting KinderTuinBoederij ’t Bokje het bovengenoemde AVG en Privacyverklaring gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden en hierna te handelen.